Odpověď předsedy hnutí Una Voce – ČR

Rozhovor s kardinálem Vlkem v 10. čísle KT přinesl nepravdivé a zavádějící informace o postavení a aktivitách mezinárodní laické organizace Una Voce. Vzhledem k tomu, že se veřejná kritika z jeho strany v poslední době opakuje a její intenzita se stále stupňuje, jsme, ač neradi, nuceni se k těmto projevům vyjádřit.

V prvé řadě je třeba vyzdvihnout skutečnost, že Una Voce není svázána s činností Bratrstva sv. Pia X. Je autonomním subjektem, jehož stanovy jej zavazují usilovat o větší rozšíření dosavadních možností sloužit mši v římském ritu podle misálu z roku 1962 a to se souhlasem církevních představených. Má oficiální kontakty se Svatým stolcem, zvláště pak s papežskou komisí Ecclesia Dei. Poznámka kardinála Vlka o tom, že Una Voce není schválenou organizací, vytváří dojem, jako by se jednalo o hnutí nelegálního charakteru. Skutečnost je jiná. Charakter organizace Una Voce je takový, že o žádný souhlas nikdy žádat nemusela. Výše zmíněný rozhovor bohužel nezmínil významnou událost z loňského října, kdy se během pouti do Říma, kterou Una Voce spolupořádala, sešli příznivci tradiční latinské liturgie na osobní audienci s papežem Jana Pavlem II. i s jinými vysokými církevními představiteli. Je užitečné připomenout v této souvislosti slova kardinála Ratzingera, který na adresu Una Voce pronesl tato slova: “Mezinárodní federace Una Voce hraje významnou roli v podpoře užívání Římského misálu z roku 1962 v poslušnosti k instrukcím Svatého Otce. Pro tuto drahocennou činnost vyjadřuji svou vděčnost všem členům Federace a dávám jim své požehnání”.

Česká pobočka Una Voce se již v lednu loňského roku obrátila na kardinála Vlka s žádostí, aby vyhověl přání těch, kteří touží po účasti na tradiční mši svaté. Na jediné schůzce, která se tehdy s kardinálem Vlkem uskutečnila, jsme dostali ústní příslib, že v dohledné době bude našemu přání vyhověno. Písemná odpověď však přišla až po několika měsících a její obsah byl víceméně zamítavý. V posledním odstavci této odpovědi bylo konstatováno, že naše žádost bude projednána v dalších grémiích a teprve poté bude o věci definitivně rozhodnuto. Od té doby se kardinál Vlk vyjadřuje k naší žádosti – v lednu tohoto roku obnovené – již jen ve sdělovacích prostředcích a na naše předchozí pokusy o domluvu nadále nereaguje. Musíme s politováním konstatovat, že za celou dobu naší činnosti nebyl zájem poznat, jaké jsou důvody a motivy této skupiny věřících. Jistě bychom tak předešli mnohým neblahým nedorozuměním.

V době, kdy se tolik energie věnuje sblížení se s odloučenými bratry i s příslušníky jiných náboženství, je zarážející, že s katolíky tradiční orientace se “dialog” nevede a jsou častým terčem nebývale ostrých útoků. Příkladem za všechny jsou kardinálovy výroky, které vzbuzují u věřících dojem, že se sympatizanti Una Voce ocitají mimo Církev a že jsou v jejich postojích obsaženy hereze. Tato slova jsou natolik závažná, že vzniká objektivní potřeba, aby je kardinál Vlk buď přesvědčivě obhájil nebo se od nich distancoval.