Promluva Svatého otce ke členům Kněžského bratrstva sv. Petra

Promluva Svatého otce ke členům Kněžského bratrstva sv. Petra u příležitosti 10. Výročí vydání Motu proprio Ecclesia Dei.

Srdečně vás zdravím,drazí poutníci, kteří jste se rozhodli přijít do Říma u příležitosti 10. Výročí vydání Motu proprio Ecclesia Dei, abyste upevnili a obnovili svou víru v Krista a svou věrnost Církvi. Razí přátelé, vaše přítomnost u nástupce Petrova, kterému v prvé řadě přísluší, aby bděl nad jednotou Církve (Pastor aeternus, konstituce 1. vat. koncilu), je obzvláště významná.

Aby zůstal uchován poklad, který mu Ježíš svěřil, když se obracel zřetelně k budoucnosti, má Církev povinnost ustavičně dbát na vazbu s tradicí, která skrze apoštoly pochází až od Pána, tak jak se formovala v průběhu dějin. V duchu listu Tertio millenio adveniente (14,32,34,50) vyzývám všechny katolíky, aby udělali gesto jednoty a obnovilisvou příslušnost k Církvi, aby legitimní různost a rozličná citlivost, které je třeba respektovat, nás nerozdělovaly jedny od druhých, nýbrž nás pudily k tomu, abychom společně hlásali evangelium; pak podporováni Duchem, který umí přivádět rozličné dary k jednotě,všichni mohou oslavovat Pána a spása se bude hlásat všem národům.

Přeji si, aby se všechny údy Církve satly dědici víry, přijaté od apoštolů, a slavily ji věrně ve svatých tajemstvích s horlivostí a krásou, aby mohly stále v rostoucí mířepřijímat milost. (srov. Trident. koncil, zas. Vii z 3.března 1547, Dekret o svátostech) a žily v hlubokém důvěrnémvztahu s Boží Trojicí. Církev, jakkoli potvrzuje to dobré, co vzešlo z liturgické reformy požadované II. vat. koncilem a co zavedl Pavel VI., dává na jevo své pochopení pro ty osoby, které jsou svázány s s určitými staršími liturgickými a disciplinárními formami (Motu proprio Ecclesia Dei 5). To je pohled, s jakým je třeba číst a aplikovat Motu proprio Ecclesia Dei; přeji si, aby všichni žili v duch II. vat. koncilu v plné harmonii s tardicí v jednotě lásky a ve věrnosti pravdě.

Je to činnost Ducha svatého, která působí , že celé Kristovo stádo se udržuje a roste v jednotě víry (LG25) , že nástupce Petrův a biskupové,nástupci apoštolů, vyučují křesťanským tajemstvím;zvláštním způsobem biskupové shromáždění na ekumenických koncilech cum Petro et sub Petro potvrzují a upevňují nauku Církve, věrné dědictví tradice, která zde existuje již téměř dvacet století jako živá a pokračující skutečnost a která dodává nový elán sdružením církevních společenství. Poslední ekumenické koncily-Trident, Vatikán I. A Vatikán II.- se zvláštním způsobem věnovali výkladu tajemství víry a vyvolaly nezbytné reformy pro dobro Církve podle zdrojů trvalé apoštolské tradice, jak ji zaznamenal již sv. Hypolit.

Přísluší v prvé řadě biskupům, aby v jednotě s nástupcem Petrovým vedli pevně a s láskou stádo, aby katolická víra byla všude uchovávána (srov. Pavel VI., apoštolská exhortace Quinque anni;Kodex kan. práva 386) a důstojně slavena. To vše podle hesla sv. Ignáce Antiošského: “ Kde je biskup, tam je Církev“ .(Dopis Smyrniotům VIII, 2) Vyzývám také bratrsky biskupy, aby s pochopením a obnovenou pastorační pozorností vyšli vstříc věřícím, kteří lnou ke starému ritu, a na prahu třetího tisíciletí pomáhali všem katolíkům, aby prožívali slavení svatých tajemství se zbožností, aby opravdu sytilo duchovní život a bylo zdrojem pokoje.

Drazí bratři a sestry,s důvěrou v přímluvu Panny Marie,dokonalé následovnice Krista a Matky Církve, uděluji apoštolské požehnání vám a všem vašim drahým.

Bolletino Vaticano 25.10.1998